TERMS & CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Iris Esther.com  (hierna: de “Algemene Voorwaarden”),
gevestigd te Bussum, Nederland, aan de H.A.Lorentzweg 113 vertegenwoordigd door Iris Esther Woering, en
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder registratienummer 65635493,

Btwnummer NL 001 90 14 26 B76

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt onder de “Klant” verstaan de wederpartij en/of klant die met Iris Esther (hierna: de “Kunstenaar”) een overeenkomst heeft gesloten.
Kunstenaar maakt daarnaast gebruik van resellers (hierna: de “Reseller”). Kunstenaar en Klant en/of Reseller zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) tussen Klant dan wel Reseller en Kunstenaar waarin de overdracht en levering van de door Kunstenaar gemaakte producten (hierna: de “Producten”), waaronder maar niet beperkt tot kaarten, art prints, lampen en andere producten waarin de tekeningen en/of schilderingen van Kunstenaar zijn verwerkt, alsmede (in het geval van Reseller) de doorverkoop ervan schriftelijk is vastgelegd. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
1.3 De toepasselijkheid van door de Klant en/of Reseller gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Kunstenaar van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Het aanbod van Kunstenaar betreft de Producten die in de webshop van Kunstenaar te koop zijn. Klant is zich ervan bewust dat hij/zij een betalingsverplichting en daarmee een overeenkomst met Kunstenaar aangaat ten aanzien van de bestelde Producten.
2.2 Ten aanzien van de door Reseller aangeschafte Producten met het doel om deze door te verkopen gelden afwijkende voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 3: RESELLERS

3.1 Nadat Kunstenaar haar toestemming schriftelijk heeft verleend aan Reseller, is Reseller
gerechtigd om de Producten door te mogen verkopen aan derden en als officiële reseller toegang te krijgen tot de productpagina(‘s) van de webshop van Kunstenaar.
3.2 De Reseller dient voor het verkrijgen van de toestemming van Kunstenaar ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instantie. Bij de aanvraag om reseller te worden dient het KvK-nummer en de BTW-ID te worden aangegeven. Aangezien de Reseller de Overeenkomst in het kader van de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf heeft gesloten, is het consumentenrecht niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Kunstenaar en Reseller.

3.3 De Reseller is gerechtigd om via de productpagina´s grote bestellingen plaatsen voor de
doorverkoop in eigen winkels of webshops, waarbij de minimale bestelwaarde €50,- (excl. btw en verzendkosten) dient te bedragen en er ten minste het op de productpagina aangegeven
minimumaantal per productsoort dient te worden afgenomen.

3.4 “De Reseller houdt rekening met de door de Kunstenaar aanbevolen wederverkoopprijs  (hierna: de “Aanbevolen Prijs”), zoals vermeld in de webshop van de Kunstenaar. Het is de Reseller toegestaan om in goed onderling overleg met de Kunstenaar afwijken van de Aanbevolen Prijs.

Andere rechtshandelingen dan eigendomsoverdracht ten aanzien van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot het verhuren, in bruikleen geven of veilen van de Producten, zijn enkel toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstenaar.” Andere rechtshandelingen dan eigendomsoverdracht ten aanzien van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot het verhuren, in bruikleen geven of veilen van de Producten, zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstenaar. Het is niet toegestaan Producten opnieuw door te verkopen op een ieder platform dat wederverkoop toestaat.

Wederverkoop en verkoop op platforms zoals Amazon, Etsy, Bol.com, Orderchamp en Faire zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstenaar.

3.5 De toestemming, zoals bedoeld in artikel 3.1., kan op elk moment naar eigen inzicht van
Kunstenaar worden herroepen (hierna: de “Herroeping”), waarmee de toegang van Reseller tot de productenpagina(‘s) wordt ontzegd.

 

ARTIKEL 4: LEVERINGS- EN RETOURBELEID

4.1 Na ontvangst van de betaling voor de Producten van Klant en/of Reseller, draagt Kunstenaar zorg voor de bezorging van de Producten aan Klant en/of Reseller. De verzending van de Producten geschiedt in principe binnen drie (3) dagen. In het geval dat de verzending later plaatsvindt, wordt de Klant en/of Reseller zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe verzenddatum.
4.2 De Klant en/of de Reseller is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste bezorg- of afleveringsadres. Kunstenaar is niet aansprakelijk voor het opgeven van een onjuist of ongeldig adres door de Klant en/of Reseller voor de bezorging van de Producten en de kosten voor herverzending van de Producten kunnen niet op Kunstenaar worden verhaald, maar zijn in dat geval voor de Klant en/of de Reseller.
4.3 De Klant die een consument is, is gerechtigd om de Overeenkomst met Kunstenaar gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de aankoop van de Producten via de webshop van Kunstenaar, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd is het retourneren van de Producten niet meer toegestaan.
4.4 De Klant die een beroep doet op voornoemd herroepingsrecht, dient de gekochte Producten binnen de bedenktijd van veertien dagen in de oorspronkelijke staat retour te hebben verzonden naar het opgegeven retouradres van de Kunstenaar. Kunstenaar controleert de retourzending op mogelijke gebreken en/of gebruikssporen. In het geval van goedkeuring van de retourzending en vaststelling van de afwezigheid van gebreken en/of gebruikssporen, ontvangt de Klant binnen veertien dagen het voor de geretourneerde Producten betaalde bedrag op zijn/haar rekening.
4.5 Niettegenstaande artikelen 4.3. en 4.4. van de Algemene Voorwaarden, geldt voornoemd
herroepingsrecht niet voor Resellers of Klanten die de Producten in het kader van en/of in
samenhang met en/of in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf kopen. Voor Resellers en/of voornoemde zakelijke klanten is het retourneren van de Producten niet mogelijk.

 

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, waaronder maar niet beperkt tot de rechten omschreven in artikel 45a tot en met 45g Auteurswet, en/of naburige rechten, die rusten op de Producten (hierna: de “Intellectuele Eigendomsrechten”) komen uitsluitend toe aan Kunstenaar. Ook na verkoop van de materiële producten waarin auteursrechtelijk beschermde werken (hierna: de “Werken”) zijn verwerkt, vastgelegd of waarvan de Werken anderszins deel uitmaken, blijven de rechten dienaangaande bij Kunstenaar.
5.2 Klant, niet behorende tot de officiële resellers van Kunstenaar, mag de Werken slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de aard en het
gebruiksdoel van het betreffende product waarin het auteursrechtelijk beschermde werk is
verwerkt, gebruiken. Zonder toestemming van Kunstenaar is het commerciële gebruik van de
Werken door Klant uitdrukkelijk verboden. Elke reproductie, kopie, publicatie en/of elk ander
gebruik, al dan niet in gewijzigde vorm, van de Producten moet in overeenstemming zijn met het Toegestaan Gebruik, tenzij schriftelijk goedgekeurd door Kunstenaar.
5.3 Indien Klant wenst om de Werken commercieel te gebruiken dan wel te exploiteren, dient Klant schriftelijke toestemming te vragen aan Kunstenaar om als Reseller te worden aangemerkt. Na het verkrijgen van voornoemde toestemming geldt artikel 3 en artikel 5.4 van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen Kunstenaar en Klant, zijnde Reseller.
5.4 Reseller verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor de duur van de Overeenkomst met Kunstenaar voor het (door)verkopen van de Producten waarin de Werken zijn vastgelegd, verwerkt of waarvan de Werken anderszins deel uitmaken, in zijn/haar eigen winkel dan wel webshop, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.
5.5 Het namaken, produceren en/of anderszins verveelvoudigen van de Producten dan wel de
Werken die zijn vastgelegd, verwerkt of anderszins deel uitmaken van de Producten, door
Reseller, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunstenaar is onder geen
omstandigheden toegestaan. Het in strijd handelen met dit artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden door Reseller, en daarmee in strijd met de Overeenkomst en/of de bepalingen van de Auteurswet, zal – niet tegenstaande het recht van Kunstenaar om schadevergoeding te eisen – Herroeping in de zin van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.
5.6 Het is noch de Klant noch de Reseller toegestaan om de foto’s op de website en/of social mediakanalen van Kunstenaar, waarop Kunstenaar is afgebeeld, in welke context dan ook, zonder toestemming van Kunstenaar en al dan niet in gewijzigde vorm te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het in strijd handelen met deze bepaling kan – niet tegenstaande het recht van Kunstenaar om schadevergoeding te eisen dan wel andere vorderingen te stellen – Herroeping in de zin van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Kunstenaar is slechts aansprakelijk voor directe schade, voor zover er sprake is van grove schuld of nalatigheid en met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.
6.2 Klant en/of Reseller is aansprakelijk voor alle schade die is geleden door Kunstenaar bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk niet beperkt tot

gevolgen vertragingsschade. Klant en/of Reseller vrijwaart Kunstenaar tevens voor aanspraken van derden in dit verband.
6.3 Kunstenaar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt door externe dienstverlener(s) die ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Kunstenaar en Klant en/of Reseller zijn ingeschakeld, waaronder maar niet beperkt tot
koeriersbedrijven, pakketbezorgers, opslag- en magazijnhouders en/of drukkerijen. Indien een
dienstverlener zijn aansprakelijkheid wil beperken, accepteert de Kunstenaar die beperking
namens Klant en/of Reseller.
6.4 In het geval dat de Klant, zijnde een consument, een beroep doet op het herroepingsrecht en overeenkomstig artikel 4.4. van de Algemene Voorwaarden de Producten retour verzend naar Kunstenaar, is Kunstenaar niet aansprakelijk voor (het verloop van) de retourzending, waaronder maar niet beperkt tot het niet deugdelijk verpakken van de Producten door de Klant, de gebrekkige bezorging en/of aflevering door het door de Klant ingeschakelde koeriersbedrijf en/of het verzenden van de Producten naar een onjuist adres door de Klant. De Klant vrijwaart Kunstenaar voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

ARTIKEL 7: OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

7.1 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden niet verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kunstenaar geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen.
7.2 Onder overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Kunstenaar wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: wordt een geval van overmacht gedefinieerd als elke omstandigheid, handeling, gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten de redelijke controle van de Partij, ongeacht of deze al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, die de nakoming door de Partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verhindert, vertraagt of belemmert, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, aardbeving, overstroming, staking of uitsluiting of ander arbeidsconflict, epidemie, pandemie
(inclusief maar niet beperkt tot COVID-19), oorlog of gewapend conflict, daad van terrorisme, enige lokale, staats-, federale, nationale of internationale wet, overheidsbevel of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot enig toepasselijk overheidsadvies op het gebied van volksgezondheid met betrekking tot epidemieën en pandemieën, inclusief COVID-19),
contractbreuk door derden of enig bevel of andere materiële verstoring van het werk van de Partij of enige andere gebeurtenis waarover de Partij geen controle heeft (hierna: “Overmacht”).
7.3 Kunstenaar zal niet geacht worden tekort te komen in de nakoming van de Overeenkomst, indien er sprake is van Overmacht, en zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst die direct of indirect worden veroorzaakt door Overmacht. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Kunstenaar uit hoofde van de Overeenkomst opgeschort totdat de Overmacht voorbij is en Kunstenaar in staat is de uitvoering van de Overeenkomst voort te zetten.
7.4 In geval van blijvende overmacht van Kunstenaar is Kunstenaar gehouden om Klant en/of Reseller zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen en is Klant en/of Reseller bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, waarbij de betalingsverplichting van Klant en/of Reseller van de reeds geleverde Producten en (indien van toepassing) naar rato blijft gelden.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING

8.1 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden, kan de
Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
8.2 Kunstenaar is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van de Kunstenaar geldend om schadevergoeding te vorderen, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant in het geval dat:
a. de Klant en/ of de Reseller wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze tekortkoming niet is opgeheven binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een
schriftelijke mededeling van Kunstenaar waarin de tekortkoming is gespecificeerd en waarin
wordt verzocht deze op te heffen;
b. er sprake is van Overmacht aan de zijde van Kunstenaar dan wel aan de zijde van de Klant
en/of Reseller;
c. er sprake is van omstandigheden, niet zijnde Overmacht, die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet te voorzien waren en die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
onmogelijk of onredelijk maken;
d. één van de Partijen wordt ontbonden, geliquideerd, opgeheven of verplaatst naar het
buitenland, dan wel een besluit daartoe wordt genomen en/of één van de Partijen een
aanvraag tot faillietverklaring of surseance van betaling indient en/of één van de Partijen in
staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend; en/of
e. elke gebeurtenis die naar het recht van het rechtsgebied Nederland analoog is aan de in dit
artikel bedoelde gebeurtenissen.
8.3 Klant en/of Reseller is slechts gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien er sprake is van overmacht en Kunstenaar niet in staat is en/of tekortschiet in de nakoming als gevolg van Overmacht, waardoor het voor Klant en/of Reseller zodanig onredelijk is om de Overeenkomst (verder) uit te voeren en/of daaraan gebonden te zijn. Onder een wezenlijke tekortkoming wordt niet verstaan een aangekondigde vertraging, uitstel en/of opschorting van verzending van de Producten door Kunstenaar als gevolg van een geval van overmacht en/of andere onvoorzienbare omstandigheden en/of een wezenlijke tekortkoming van de Klant in de nakoming van de Overeenkomst in de zin van artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden.
8.4 Indien één van de Partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigt op grond van artikel 8.2 en/of 8.3 van de Algemene Voorwaarden, is de Klant en/of Reseller verplicht de Producten waarop de Overeenkomst betrekking had in de oorspronkelijke staat retour te verzenden aan Kunstenaar, tenzij de Producten ten tijde van de beëindiging nog niet waren verzonden aan de Klant en/of Reseller. Mits de Producten na ontvangst van de retourzending nog in de oorspronkelijke staat verkeren, ontvangt de Klant en/of Reseller het volledige bedrag dat hij voor de Producten heeft betaald, terug.

 

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

9.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Kunstenaar de persoonsgegevens van Klant en/of Reseller (hierna: de “Persoonsgegevens”) in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en conform het Privacybeleid van Kunstenaar.
9.2 Hierbij behoort de verplichting dat Kunstenaar met Klant en/of Reseller verwerkersovereenkomsten sluit, indien dat wettelijk is vereist. Kunstenaar garandeert tevens
dat de persoonsgegevens beveiligd en conform de wettelijke bewaartermijnen worden
opgeslagen. Indien en voor zover onverhoopt sprake mocht zijn van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens (hierna: datalek) die in het kader van de Opdracht verkregen zijn, zal Kunstenaar Klant en/of Reseller hiervan direct, maar uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking op de hoogte stellen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. datalekken – in goed onderling overleg met Klant en/of Reseller – onverwijld naleven.

 

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Partijen verklaren dat zij beiden volledig bevoegd zijn om de Overeenkomst aan te gaan.
10.2 Partijen kunnen de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst enkel met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen aan een derde.
10.3 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in de Overeenkomst dan wel de Algemene
Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
10.4 De Overeenkomst en de Algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die (zullen) ontstaan tussen Klant en/of Reseller enerzijds en Kunstenaar anderzijds, voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amersfoort.

Door mijn website te gebruiken en kunstwerken te kopen, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat zich eraan te houden. Bedankt voor het steunen van mijn werk.

Met vriendelijke groet, Iris Esther Woering

 

Iris Esther.com

H.A.Lorentzweg 113

1403 EN Bussum

KVK 65635493

BTW: NL 001 90 14 26 B76

 


 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 2024 ENGLISH

These are the general terms and conditions of Iris Esther.com (hereinafter: the “General Terms and Conditions”), located in Bussum, the Netherlands, at H.A. Lorentzweg 113, represented by Iris Esther Woering, and registered with the Dutch Chamber of Commerce (KvK) under registration number 65635493,

VAT number NL 001 90 14 26 B76

 

ARTICLE 1: DEFINITIONS AND APPLICABILITY

1.1 In the General Terms and Conditions, the term “Customer” refers to the counterparty and/or customer who has entered into an agreement with Iris Esther (hereinafter: the “Artist”). The Artist also utilizes resellers (hereinafter: the “Reseller”). Artist and Customer and/or Reseller shall hereinafter collectively be referred to as the “Parties”.

1.2 The General Terms and Conditions are an integral part of the agreement (hereinafter: the “Agreement”) between Customer or Reseller and Artist in which the transfer and delivery of the products made by Artist (hereinafter: the “Products”), including but not limited to cards, art prints, lamps, and other products incorporating the drawings and/or paintings of Artist, as well as (in the case of Reseller) their resale, is documented in writing. In case of conflict between the provisions of the Agreement and the provisions of the General Terms and Conditions, the provisions of the Agreement shall prevail.

1.3 The applicability of any general terms and conditions used by the Customer and/or Reseller is expressly rejected by the Artist.

 

ARTICLE 2: FORMATION OF THE AGREEMENT

2.1 The offer of the Artist concerns the Products available for sale in the Artist’s webshop. Customer is aware that by placing an order, he/she enters into a payment obligation and thereby enters into an agreement with the Artist regarding the ordered Products. 2.2 Different terms and conditions apply to the Products purchased by Reseller for the purpose of resale, as specified in Article 3 of the General Terms and Conditions.

 

ARTICLE 3: RESELLERS

3.1 After obtaining written permission from the Artist, the Reseller is entitled to resell the Products to third parties and to access the product page(s) of the Artist’s webshop as an official reseller.

3.2 The Reseller must be registered with the Chamber of Commerce or a comparable foreign authority to obtain permission from the Artist. When applying to become a reseller, the Chamber of Commerce number and VAT ID must be provided. Since the Reseller enters into the Agreement in the course of his/her profession and/or business, consumer law does not apply to the Agreement between Artist and Reseller.

3.3 The Reseller is authorized to place large orders via the product pages for resale in own stores or webshops, with a minimum order value of €50 (excluding VAT and shipping costs) and at least the minimum quantity per product type indicated on the product page.

3.4 The Reseller takes into account the recommended resale price by the Artist (hereinafter: the “Recommended Price”), as stated in the Artist’s webshop. The Reseller is allowed to deviate from the Recommended Price in consultation with the Artist. Other legal acts than transfer of ownership regarding the Products, including but not limited to renting, loaning, or auctioning the Products, are only allowed with the prior written consent of the Artist.

Resale and sales on platforms such as Amazon, Etsy, Bol.com, Orderchamp, and Faire are not allowed without the prior written permission of the Artist.

3.5 The permission as referred to in Article 3.1. may be revoked by the Artist at any time at its own discretion (hereinafter: the “Revocation”), thereby denying Reseller access to the product page(s).

 

ARTICLE 4: DELIVERY AND RETURN POLICY

4.1 Upon receipt of payment for the Products from Customer and/or Reseller, the Artist ensures the delivery of the Products to Customer and/or Reseller. The dispatch of the Products takes place within three (3) days in principle. In case the dispatch takes place later, Customer and/or Reseller will be informed of the new dispatch date as soon as possible.

4.2 Customer and/or Reseller is responsible for providing the correct delivery address. The Artist is not liable for providing an incorrect or invalid address by Customer and/or Reseller for the delivery of the Products, and the costs for reshipment of the Products cannot be charged to the Artist but are the responsibility of Customer and/or Reseller in that case.

4.3 The Customer, who is a consumer, is entitled to dissolve the Agreement with the Artist within a cooling-off period of fourteen (14) days after purchasing the Products via the Artist’s webshop, without giving any reasons. After the cooling-off period, the return of the Products is no longer allowed.

4.4 The Customer who exercises the aforementioned right of withdrawal must have returned the purchased Products in their original condition to the specified return address of the Artist within the fourteen-day cooling-off period. The Artist checks the return shipment for possible defects and/or signs of use. In case of approval of the return shipment and determination of the absence of defects and/or signs of use, the Customer will receive the amount paid for the returned Products within fourteen days to his/her account.

4.5 Notwithstanding articles 4.3. and 4.4. of the General Terms and Conditions, the aforementioned right of withdrawal does not apply to Resellers or Customers who purchase the Products in connection with and/or in conjunction with and/or in the course of their profession and/or business. For Resellers and/or the aforementioned business customers, the return of the Products is not possible.

 

ARTICLE 5: INTELLECTUAL PROPERTY

5.1 All intellectual property rights, such as copyrights, including but not limited to the rights described in Articles 45a to 45g of the Dutch Copyright Act, and/or neighboring rights, existing in the Products (hereinafter: the “Intellectual Property Rights”) belong exclusively to the Artist. Even after the sale of the material products incorporating copyrighted works (hereinafter: the “Works”), recorded or otherwise comprising the Works, the rights thereto remain with the Artist.

5.2 Customer, not belonging to the official resellers of the Artist, may use the Works only for personal, non-commercial purposes and in accordance with the nature and intended use of the respective product incorporating the copyrighted work. Commercial use of the Works by Customer is expressly prohibited without permission from the Artist. Any reproduction, copying, publication, and/or any other use, whether or not in modified form, of the Products must comply with the Permitted Use, unless approved in writing by the Artist.

5.3 If Customer wishes to use the Works commercially or exploit them, Customer must request written permission from the Artist to be designated as a Reseller. Upon obtaining the aforementioned permission, Article 3 and Article 5.4 of the General Terms and Conditions apply to the legal relationship between the Artist and Customer, being Reseller.

5.4 Reseller obtains a non-exclusive license for the duration of the Agreement with the Artist for the resale of the Products in which the Works are recorded, processed, or otherwise included, in his/her own store or webshop, under the conditions as determined in Article 3 of the General Terms and Conditions.

5.5 Replicating, producing, and/or otherwise reproducing the Products or the Works incorporated therein by Reseller, without express written permission from the Artist, is under no circumstances permitted. Additionally, removing or altering any copyright notices or markings on the Products or the Works is strictly prohibited.

 

ARTICLE 6: PAYMENT

6.1 The price indicated in the Artist’s webshop at the time of ordering applies to the sale of the Products, as listed on the product page(s) and excluding VAT and shipping costs.

6.2 Customer and/or Reseller must pay the purchase price in advance via the payment methods made available in the Artist’s webshop at the time of ordering, such as but not limited to payment via credit card (VISA, MasterCard), PayPal, or iDEAL. Artist is not responsible for any costs or damages that may arise from a malfunction in the payment process via the payment service provider.

6.3 The Products remain the property of the Artist until the purchase price has been paid in full by Customer and/or Reseller.

6.4 In case of late payment, Customer and/or Reseller will be in default by operation of law without further notice of default. The Artist is then entitled to suspend the fulfillment of its obligations under the Agreement until the payment has been made or to dissolve the Agreement wholly or partially, without prejudice to its right to claim compensation for damages.

6.5 The Artist is authorized to fully or partially offset any payments made by Customer and/or Reseller against any outstanding debts of Customer and/or Reseller to the Artist, irrespective of any instruction from Customer and/or Reseller to the contrary.

 

ARTICLE 7: LIABILITY

7.1 The Artist is not liable for any damage caused by the use of the Products by Customer and/or Reseller or third parties, nor for any indirect damage, including but not limited to consequential damage, lost profit, lost savings, or damage due to business interruption.

7.2 In any event, the liability of the Artist towards Customer and/or Reseller is limited to the amount of the payment received by the Artist for the Products.

7.3 The limitations of liability included in these General Terms and Conditions do not apply in case of intent or gross negligence on the part of the Artist.

7.4 The Artist is not liable for the content of external websites referred to in the webshop or on any printed matter provided by the Artist.

7.5 The Artist is not liable for any loss or damage caused by force majeure, including but not limited to transport strikes, lockouts, fire, operational breakdowns, energy failures, non-delivery or late delivery of goods or services by suppliers or other third parties engaged by the Artist, lack of labor, illness, government measures, including but not limited to import and export restrictions, (export) embargoes, or other unexpected circumstances beyond the control of the Artist.

 

ARTICLE 8: COMPLAINTS AND DISPUTES

8.1 Customer and/or Reseller is obligated to report visible defects and/or damages to the delivered Products immediately, but no later than within two (2) days after receipt, to the Artist in writing.

8.2 Customer and/or Reseller must report hidden defects and/or damages to the delivered Products to the Artist immediately, but no later than within seven (7) days after discovery, in writing.

8.3 Filing a complaint does not suspend the payment obligation of Customer and/or Reseller.

8.4 If Customer and/or Reseller does not file a complaint within the aforementioned periods, the Products will be deemed to have been approved.

8.5 Dutch law applies to all legal relationships between the Artist and Customer and/or Reseller to which these General Terms and Conditions apply.

8.6 Any disputes arising from or related to the legal relationships between the Artist and Customer and/or Reseller to which these General Terms and Conditions apply will be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 

ARTICLE 9: AMENDMENTS

9.1 These General Terms and Conditions may be amended by the Artist. Amendments also apply to Agreements already concluded with due observance of a period of thirty (30) days after notification of the amendment to Customer and/or Reseller, unless a different period for the entry into force of the amendment is specified in the notification.

9.2 If Customer and/or Reseller does not agree with the proposed amendment, he/she is entitled to terminate the Agreement before the date of entry into force of the amended General Terms and Conditions, without prejudice to the right of the Artist to payment for the Products already delivered.

 

ARTICLE 10: FINAL PROVISIONS

 

10.1 These General Terms and Conditions may be referred to as the General Terms and Conditions 2024.

10.2 In the event of invalidity of one or more provisions of these General Terms and Conditions, the remaining provisions remain in full force. The Artist and Customer and/or Reseller will then consult to agree on new provisions to replace the invalid or voided provisions, taking into account the purpose and scope of the original provisions.

10.3 The Artist is entitled to transfer rights and obligations arising from the Agreement and these General Terms and Conditions to a third party.

10.4 The version of the General Terms and Conditions applicable at the time of the conclusion of the Agreement is always decisive for the interpretation of the Agreement.

10.5 These General Terms and Conditions have been drawn up in both Dutch and English. In the event of a dispute regarding the interpretation of the General Terms and Conditions, the Dutch text shall prevail.

 

By using my website and purchasing artworks, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to abide by these terms and conditions. Thank you for supporting my work.

 

Sincerely, Iris Esther Woering

 

Iris Esther.com

H.A.Lorentzweg 113

1403 EN Bussum

CHAMBER OF COMMERCE: 65635493

VAT: NL 001 90 14 26 B76

 

Select your currency
EUR Euro